Zoek op trefwoord :
Notitie voor vergadering commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid 23-2-2017 van Rover HR
Verschenen in 'Rover' - 22-02-2017

Het doel voor vanavond is duidelijkheid te verkrijgen over het proces dat het college ingaat inzake de locatie nieuwe busterminal en verduidelijking van standpunten van partijen. Daarnaast beoordeling van het proces tot nu toe.

Om met het laatste  te beginnen, onze opvattingen over het proces zijn verwoord in onze reactie op het concept-raadsvoorstel locatie busstation. Zie lijst van Ingekomen Stukken.

Na het inzenden van onze reactie is gebleken dat voor de inpassing van de busterminal op de Terweelocatie is teruggevallen op berekeningen van Goudappel Coffeng uit 2011 die daarbij nog uitging van de komst van de RGL en geen rekening hield met de spectaculaire groei (van 2 naar 12 per uur in de spits) van de snelbus naar Zoetermeer. Deze inpassing is berekend op 68 bussen per uur i.p.v. 88. Bovendien is de lange buffer gesitueerd op een terrein waar nu kantoren en verblijfsruimten van Arriva staan. Dat maakt het dringend noodzakelijk de inpassing opnieuw te beoordelen. Ook de robuustheid dient daarbij in beschouwing te worden genomen. Mobycon houdt veel hogere groeicijfers voor busreizigers en aantallen bussen aan dan Goudappel Coffeng. Omdat u in de duurzaamheidsnota bevordering van het openbaar vervoer nastreeft is het raadzaam er rekening mee te houden dat dat ook lukt. Dat heeft wel consequenties op de aan te houden groeicijfers. Het zou goed zijn als uw Raad hierover al richtinggevende uitspraken doet.

Verder blijkt uit bijlage 13 dat de Kiss&Ride voorziening niet op de beoogde plek kan komen, en uit bijlage 9 dat deze voorziening gesitueerd wordt ter hoogte van het Levelgebouw op de Bargelaan, met als aanrijroute de Joop Walenkamptunnel. Dit nieuwe gegeven heeft aanzienlijke gevolgen op alle in de motie van 21-4-2016 genoemde beoordelingscriteria en uitgangspunten. Dat dient grondig in beeld te worden gebracht.

Bij het uitgangspunt ontvlechting van verkeersstromen is onduidelijk of dat ook geldt voor fietsers en voetgangers onderling. In het kaderbesluit van 2012 is de Stationsweg een hoofdroute voor fietsers, ondergebracht in shared space met voetgangers. Dat doet enorm afbreuk aan de kwaliteit van de verblijfsfunctie, maar past bij een passantenfunctie voor deze locatie. Als dat laatste voorop staat kunnen er best bussen bij. In alle impressies over gebouw Lorentz en gebouw de Geus is geen enkele fietser te zien. Maar in het conceptraadsvoorstel wordt één van de alternatieven afgewezen vanwege de zwerm fietsers op het Stationsplein. Voor het komende proces is het van belang dat duidelijk is wat de Raad voorstaat ten aanzien van de uitgangspunten over ontvlechting van verkeersdeelnemers en verblijfskwaliteit.

Wij maken ons ernstige zorgen over de bereikbaarheid van de binnenstad indien voor de locatie Terweepark wordt gekozen. Weliswaar heeft u vastgelegd dat dan de Turfmarkt(brug) in twee richtingen moet worden bereden, maar voor de aanpassingen is nog geen budget geregeld en wij hebben geen zicht op vorderingen in het planproces. De Turfmarkt(brug) dient aangepast te zijn voordat de nieuwe busterminal in gebruik wordt genomen. Ook daarover dient in het vervolgproces duidelijkheid te komen.