Zoek op trefwoord :
Antwoord B&W Leiden op WOB verzoek
Verschenen in 'Rover' - 07-02-2017

Geachte heer Van Dam,

Op 14 oktober heeft u namens ROVER een verzoek gedaan op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur. Daarin hebt u gevraagd om openbaarmaking van een rapport over de locatie Terweepark zoals dat volgens u genoemd is door de heer Dijkstra in zijn openbare presentatie op 13 oktober 2016. Uw verzoek is op 18 oktober door ons ontvangen. Op 15 november 2016 hebben wij aangegeven dat het college van Burgemeester en Wethouders  binnen twee weken, het rapport van Mobycon, middels een raadsvoorstel, vaststelt. De beslistermijn hebben wij verlengd met vier weken op grond van artikel 6, tweede lid, van de Wob. 

Op 30 november 2016 hebben ondergetekenden, Bart Herremans en Bart van der Kamp gesproken met een vertegenwoordiging van ROVER, Paul Bordewijk en Frits van Oosten. In dit gesprek kwam naar voren dat het rapport waar u op doelde een ander rapport is dan het rapport van Mobycon

Inmiddels is duidelijk geworden dat de opmerking van de heer Dijkstra over een rapport door een gerenommeerd bureau onjuist is. De gemeente Leiden heeft in 2015 zelf een onderzoek laten uitvoeren naar de inpasbaarheid van een busstation op de Terweelokatie. Het rapport van een gerenommeerd onderzoeksbureau waar de heer Dijkstra op doelde bestaat niet.

Besluit

Ten aanzien van uw WOB-verzoek besluiten wij het volgende: wij wijzen uw WOB-verzoek af, omdat het door u gevraagde rapport niet bestaat.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Bart van der Kamp op rechtstreeks telefoonnummer 071-4067880.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

 

J.T.J. van Leeuwen

Afdelingsmanager Projectbureau