Zoek op trefwoord :
Inspraak Rover HR bij de commissie Bereikbaarheid 27-10-2015
Verschenen in 'Rover' - 27-10-2015

Rover heeft waardering voor de aanpak van de centrumroute en kan zich grotendeels vinden in de gekozen voorkeursvarianten voor het HOLA-tracé. Voor wat betreft de verdere uitwerking missen wij echter nog een belangrijk stuk, n.l. de studie inpassing OV-terminal op de Terwee-locatie. Deze studie van de gemeente en het LUMC samen werd in mei aangekondigd, en zou in september klaar zijn. Deze studie kan ook een beter licht werpen op de kruisingen bij de Bargelaan en bij het Rijnsburgerviaduct. Deze schieten in de nieuwe situatie ernstig tekort wat betreft de positie van de overstekende voetganger. Wij denken dat het deel tussen Bargelaan en Valkbrug nog niet rijp is voor besluitvorming in een kaderbesluit.
De ratio achter de centrumroute is de reistijd voor de reiziger korter en betrouwbaar te maken. Daarbij is de overstap bus-trein belangrijk. Tussen de halte aan de Mare en het verplaatste busstation is geen halte meer aanwezig. Een halte op het Schuttersveld ter hoogte van de Schipholweg zou de reistijd voor reizigers komend uit het zuiden met een minuut bekorten. Dat wordt mogelijk door de beide busstroken aan de kant van het Rijnsburgerblok te plaatsen, waarbij autobestemmingsverkeer voor het Rijnsburgerblok en de zeezijde van het treinstation met de bussen kunnen meerijden. Dat kost haast niets, en elders worden aanzienlijke bedragen besteed om een minuut reistijdwinst te realiseren. Nog beter is het echter om als het busstation al verplaatst zou moeten worden het te realiseren op de huidige taxi-standplaats.
Wij willen in deze fase van de inspraak verder specifiek aandacht vragen voor de planning, de samenhang met andere projecten en de verplaatsing van het busstation.
Planning
Momenteel zijn nog niet alle voorziene uitgaven gedekt, zodat de kans aanwezig is dat wat nu in de planning als laatste aan bod komt of niet doorgaat, of vertraging oploopt. Gelukkig gaat het hierbij om de ontwikkeling van de nieuwe busterminal aan de zeezijde van het treinstation. Daarom hoort er een plan B te zijn voor het geval deze ontwikkeling inderdaad vertraging oploopt. Dat kan heel eenvoudig door ervoor te zorgen dat de bussen in twee richtingen door de 2e Binnenvestgracht kunnen rijden. De nieuwe route kan dan na het tot stand komen van het trajectgedeelte op de Langegracht door R-net in gebruik worden genomen. Dat kan echter pas als op de HOLA-route hetaantal auto\'s drastisch is verminderd. De daartoe benodigde Ringweg is echter jaren later klaar dan het HOLA-tracé.
Samenhang met andere projecten
In onderdeel 10 van het besluit wordt specifiek verwezen naar het tweerichtings busverkeer op de Turfmarkt en de Nieuwe Beestenmarkt. De nieuwe Beestenmarkt wordt echter nu al aangepakt in het kader van de Lammermarkt. Bij de nieuwe inrichting dient dan al rekening te worden gehouden met het toekomstig rijden in twee richtingen, en met een bushalte aan beide zijden. Indien de 2e Binnenvestgracht nu al alsnog als uitwerking van de Lammermarkt wordt meegenomen om in twee richtingen te worden bereden (zie ook het vorige punt) dan scheelt dat op korte termijn al in totaal 95 busbewegingen per dag op de Steenstraat, Turfmarkt en Nieuwe Beestenmarkt van de lijnen 6 en 56, die dan na de Stationsweg linksaf de 2e Binnenvestgracht op kunnen.
Verplaatsing van het busstation.
De wens om het busstation te verplaatsen is ingegeven door de wens om de bus te weren uit de Stationsweg en Steenstraat en om grootschalige ontwikkeling op de huidige plaats van het busstation mogelijk te maken. De prognoses waarop de haalbaarheid van deze ontwikkeling gebaseerd is stammen echter nog allemaal van voor de financiële crisis. Dat zet vraagtekens bij het tempo waarin deze ontwikkeling moet worden gerealiseerd. Jaap Visser wees in zijn recente columns in het Leidsch Dagblad op de grote leegstand in de buurt van het station, terwijl nu ook het Rijnsburgerblok in uitvoering wordt genomen. Het eventueel verplaatsen van het busstation kan het beste in samenhang met het in werking treden van de nieuwe busconcessie, zodat het nieuwe busstation dan al in december 2020 gereed zou moeten zijn. Volgens de planning is het niet eerder dan 2022. In onze ogen kan het daarom beter nog een concessieperiode wachten.
Wij denken dat het weren van de bus uit de Stationsweg voor de reiziger slecht is, en dat de leefbaarheid is gediend bij de sociale controle die de bus in de avonduren op een leeg en verlaten deel van de stad uitoefent. Bovendien is er met de huidige inrichting voldoende ruimte voor de voetgangers. En verdere ontwikkeling van het gebied waar nu het busstation ligt is ook mogelijk bij het inpandig maken van het busstation, het geen op de nieuwe locatie wordt nagestreefd, zoals uit thema 12 van de Duuurzaamheidsagenda van het volgende agendapunt van vanavond blijkt Er wordt in bijlage 3 vanuit gegaan dat de bussen die niet direct doorrijden moeten wachten op het terrein van de huidige garage. Dat is echter niet toekomst vast omdat Arriva deze nu huurt van een particuliere onderneming, die kan besluiten de ruimte voor ander doeleinden te gebruiken. De bufferruimte dient daarom in de directe nabijheid van de busterminal te zijn, en voor de toekomst zeker te zijn gesteld.
Overigens gaan de kaboutertjes het nieuwe busstation niet realiseren. Maar wie dan wel? Het is geen taak van de vervoerder of de provincie, en de gemeente heeft er geen geld voor uitgetrokken.
De ervaringen met het huidige busstation, waar 3 jaar na de wisseling van de concessie nog steeds geen adequate reigersinformatie kan worden getoond, stemmen niet hoopvol.