Zoek op trefwoord :
WOB-verzoek Quickscan Leiden-Oegstgeest-Rijnsburg-Noordwijk
Verschenen in 'Rover' - 14-08-2014

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP   Den Haag

         Leiden, 14 augustus 2014

Onderwerp: WOB-verzoek Quickscan LORN


Geachte College,
op 15 juli 2014 heeft u enkele stukken inzake de tracékeuze R-net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk aan Provinciale Staten aangeboden. In de bijlage Nota alternatieven buscorridor worden in paragraaf 2.7 Alternatief LORN enkele conclusies vermeld op basis van de eind 2013 door Movares en Goudappel uitgevoerde quickscan. Deze stukken worden ook vermeld in de bronnenlijst van bijlage 10 van deze Nota.

Met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur verzoeken wij u ons deze stukken te verstrekken.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van Rover Holland Rijnland,

 

 


Hans van Dam,
secretaris
Leliestraat 57, 2313BE   Leiden
T: 0715125853 0f 0650246893