Zoek op trefwoord :
Open brief inzake busstation Leiden
Verschenen in 'Rover' - 19-06-2014

Open brief aan:

College van GS van de provincie Zuid-Holland

College van B&W van de gemente Leiden

Directie Arriva

 

Onderwerp: Busstation bij Leiden Centraal

 

                                                                                                 Leiden, 19 juni 2014

 

 

 

Geachte colleges,

 

Het busstation bij Leiden CS functioneert na de overgang van Connexxion naar Arriva niet optimaal. Wij hebben ons in augustus 2013 tot het college van B&W van Leiden gericht met het verzoek de regie te nemen om tot een goede oplossing te komen. In de bijeenkomst van de portefeuillehouders verkeer en vervoer van Holland Rijnland van 15 mei 2014, waarbij ook vertegenwoordigers van de provincie en Arriva aanwezig waren, constateerde de wethouder van Leiden terecht dat de betrokkenen naar elkaar blijven kijken en er daarom niets gebeurt.

Wij verzoeken u deze impasse gezamenlijk te doorbreken. Op sommige punten dient één van u een knoop door te hakken, en op andere punten dient simpelweg te worden afgesproken wie enkele kleine kosten draagt. Na een situatieschets zullen wij voorstellen doen.

 

 

Situatieschets.

 

Tijdens de concessieperiode van Connexxion functioneerde het electronische systeem op het busstation zowel voor de perrontoewijzing aan de binnenkomende bussen, als voor het reizigersinformatiesysteem over de vertrektijden van de bussen en het vertrekperron. Deze functies dienen goed gescheiden te worden. De provincie heeft de afgelopen jaren een eigen Reigersinformatiesysteem ontwikkeld dat in principe geschikt is om bij alle haltes te gebruiken. Het functioneren van dat systeem wordt momenteel onderzocht, en blijft verder buiten beschouwing in deze brief.

 

De nieuwe concessiehouder Arriva had het plan om met vaste haltes te gaan werken, waardoor het perrontoewijzingssysteem niet meer nodig zou zijn. Al snel bleek dat niet haalbaar, zodat de chauffeurs zelf een vrije halte opzochten en de reizigers zeven perrons in de gaten moesten gaan houden om te zien waar de bus die ze willen hebben gaat staan. Inmiddels is dat teruggebracht tot twee blokken van 3 of 4 perrons.

 

De gemeente Leiden is van plan om het busstation te verplaatsen naar de andere kant van het NS-station, maar het is lange tijd onduidelijk geweest hoe lang dat zou gaan duren, en of het de moeite waard zou zijn nog op de huidige plek verbeteringen aan te brengen. Het is nog steeds onduidelijk hoe lang dat gaat duren, maar er is wel overeenstemming dat dat minstens 5 jaar is. Binnen die periode gaan ook R-net haltes functioneren voor de lijn Leiden – Zoetermeer, en hoogstwaarschijnlijk ook voor de lijn Leiden – Leiderdorp. Het is onduidelijk of het ook gaat gelden voor Leiden-Katwijk. Onze inschatting is dat de R-lijn Leiden-Katwijk eerder is ontwikkeld dan de verplaatsing van het busstation

 

De gemeente gaat een nieuwe asfaltlaag aanbrengen en dient te weten of de lussen in het wegdek voor de perrontoewijzing nog nodig zijn. Indien Arriva er niet in slaagt om de buslijnen aan hooguit twee perrons per lijn te koppelen is het gewenst de dynamische toewijzing te herstellen, en zijn de lussen nodig.

 

De provincie heeft er voor gezorgd dat na de concessiewisseling de gebruikelijke DRIS- verzamelpanelen zijn geplaatst om de reizigersinformatie over vertrektijden weer te geven. Toen de gemeente Leiden daarop besloot de grote bestaande panelen te verwijderen en boven de perrons kleine panelen met het nummer van het perron terug te plaatsen is vanuit de provincie (in dit geval R-net) een onderzoek gedaan of de bestaande panelen toch nog bruikbaar zijn voor het weergeven van de vertrektijden. Dit brengt hoge kosten met zich mee en de provincie hakt hierover geen knoop door.

 

Voorts heeft op ons verzoek de gemeente gekeken of het verblijfsklimaat op het wachtplein verbeterd kan worden door de oude informatiezuil weg te halen en de windschermen beter te plaatsen. Dat kan gedeeltelijk omdat de huidige bankjes verankerd zijn en niet verplaatst kunnen worden. Bij het weghalen van de oude informatiezuil zal een nieuw informatiebord geplaatst moeten worden met de statische informatie. De gemeente is niet bereid de kosten van enkele duizenden euro's te dragen omdat de kans groot is dat er op afzienbare termijn weer verandering optreedt als er afzonderlijke R-net haltes worden aangebracht, en de gemeente niet de direct belanghebbende is.

 

 

Voorstellen

 

Het is voor de reiziger het meest aantrekkelijk als direct duidelijk is op elk perron de bus die hij wil nemen zal vertrekken. Indien vaste perrons per lijn (dan wel vaste koppels van perrons) niet mogelijk zijn, dan is dynamische perrontoewijzing noodzakelijk. Dat betekent dat de lussen in het wegdek nodig blijven. Omdat Arriva de indruk heeft gewekt dat er met vaste perrons zou worden gewerkt draagt Arriva medeverantwoordelijkheid voor het herstel van de dynamische perrontoewijzing. Daarmee zijn de komende tijd voortdurende wijzigingen in de lijnvoering van de stadslijnen ook gemakkelijker op te vangen.

 

R-net Leiden – Zoetermeer gaat in december 2014 rijden. Momenteel zijn er discussies over het onderbrengen van een R-net perron in het busstation. De vormgeving daarvan is weer van invloed op de voorgaande punten. Maar te voorzien is dat nog binnen de levensduur op de huidge plek ook R-net haltes voor de lijnen Leiden – Leiderdorp en Leiden – Katwijk nodig zijn. Wij  hebben dan liever dat de eenvormigheid van het huidige busstation wordt gehandhaafd, waarbij de R-net bussen meedoen in de dynamische perrontoewijzing. Deze eenvormigheid kan ook bereikt worden door alle perrons op R-net niveau te brengen.

In dat geval zou het prettig zijn om de bestaande grote panelen weer in gebruik te nemen.

Indien echter niemand de kosten voor zijn rekening wil nemen kan de discussie daarover ook gestaakt worden. Omdat al direct duidelijk is dat noch de gemeente noch Arriva deze kosten zal willen dragen dient de provincie hierover de knoop door te hakken.

 

Het wachtplein kan al aanzienlijk aan beeldkwaliteit winnen indien de oude informatiezuil wordt weggehaald. Er is dan een eenvoudige kast nodig voor de statische informatie. Het lijkt ons redelijk dat de gemeente de kosten hiervan voor zijn rekening neem.

 

Nog mooier is als de informatievoorziening uitgebreid kan worden in een in het NS-station onder te brengen OV-service winkel zoals die op 22 juni in de Haag CS wordt geopend. Zie

http://www.ovpro.nl/trein/2014/05/23/ns-en-htm-openen-gezamenlijke-ov-servicewinkel/

 

 

 

 

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Rover Holland Rijnland,

 

 

 

 

 

Hans van Dam,                                                            Paul Bordewijk

secretaris                                                                      voorzitter

Leliestraat 57, 2313BE   Leiden

T: 0715125853 0f 0650246893