Zoek op trefwoord :
Brief Noordwijk iz HOV
Verschenen in 'Rover' - 21-11-2013

De Gemeenteraad van Noordwijk

Leiden, 20 november 2013

Betreft: R-net en de gemeente Noordwijk

De provincie Zuid-Holland werkt aan de totstandkoming van R-net in Zuid-Holland. Voor

Noordwijk is daarbij van belang de uitwerking op de ‘corridors’ Noordwijk – Leiden en

Noordwijk – Sassenheim.

Op de door het CDA georganiseerde hoorzitting op 16 oktober is gebleken dat de provincie

vooralsnog vasthoudt aan het laten rijden van de R-netbussen naar Leiden via Katwijk Raadhuis,

waardoor de bestaande kwartierdiensten van de lijnen 20 en 21 elk hooguit nog als uurdiensten

voortgaan. De vertegenwoordiger van Arriva maakte zich daar grote zorgen over, evenals diverse

aanwezigen. Bij de begrotingsbehandeling heeft uw raad daarom een motie aangenomen waarin

u verzoekt om een directere busroute naar Leiden en een krachtig onderliggend OV-netwerk.

Momenteel ligt bij Provinciale Staten een besluit voor (programmabesluit R-net), waarin die

wens niet wordt gehonoreerd.

Daarnaast vraagt de verbinding met Schiphol uw aandacht. De snelste manier om met het OV

van Noordwijk naar Schiphol te reizen is nu nog met bus 361 naar station Sassenheim en vandaar

met de trein naar Schiphol. Vanaf 15 december verschuift Arriva echter de rittijden met een

kwartier, waardoor er alleen nog in de spits een aansluitende overstap mogelijk is. Naar onze

mening is het beter lijn 361 bij Sassenheim te splitsen, zodat de de verbinding Noordwijk –

Sassenheim kan blijven aansluiten bij de trein Sassenheim – Schiphol. Dit zou dan een normale

halfuurdienst moeten worden, waarvoor het gewone streekbustarief betaald zou moeten worden

en niet het hogere HOV-tarief.

Over de OV-corridor Noordwijk – Schiphol dient u een bestuursovereenkomst en een

uitvoeringsovereenkomst aan te gaan. De rol van Noordwijk is daarbij uitermate beperkt. Het

gaat om het realiseren van een DRIP (Dynamisch Reis Informatie Paneel), waarmee het

autoverkeer beter kan worden gereguleerd, en het aanpassen van de van Panhuysstraat. In het

voorstel van de provincie voor de route door Voorhout verliest u uw verbinding met de

huisartsenpost in Voorhout, terwijl het door de provincie ingeschakelde externe

adviesbureau Mu consult er juist ervoor pleitte om het bestaande tracé in

Voorhout te handhaven. Uit onze contacten met Arriva weten wij dat ook Arriva

liever de bestaande route houdt.

Door deze overeenkomsten aan te gaan committeert u zich aan de gehele

planvorming voor R-net en heeft u in feite geen mogelijkheden meer om de

OV-verbinding met Leiden en die met Schiphol te beïnvloeden. Het lijkt

ons verstandig deze overeenkomsten in dit stadium niet aan te gaan. Wij

vrezen namelijk bij ongewijzigde voortgang van deze plannen eerder een verslechtering

dan een verbetering van de Noordwijkse busverbindingen.

Hoogachtend,

namens het bestuur van Rover Holland Rijnland,

Hans van Dam

secretaris

Leliestraat 57 2313BE Leiden

T: 0715125853

E:

hollandrijnland@rover.nl