Zoek op trefwoord :
Buscorridor Noordwijk-Schiphol
Verschenen in 'Rover' - 15-11-2013

Geachte leden van Provinciale Staten,

Binnenkort bespreekt U de Statenvoordracht Uitvoeringsbesluit en verhoging subsidieplafond

OV-corridor Noordwijk – Schiphol. Als reizigersvereniging zijn wij blij dat er flink wordt

geïnvesteerd in de infra-structuur voor het openbaar vervoer. Toch willen wij enkele

kanttekeningen plaatsen.

In de eerste plaats vinden wij deze corridor geen HOV-corridor, zeker niet tussen Noordwijk en

Lisse. In de tweede plaats is er geen duidelijkheid over de gewenste bediening op deze corridor.

In de derde plaats zal er met ingang van de komende dienstregeling door een verschuiving van de

ritten van lijn 361 met ongeveer een kwartier buiten de spits geen aansluiting te Sassenheim meer

zijn op de trein naar Schiphol (en evenmin op die naar Leiden), en te Voorhout de gehele dag

geen aansluiting meer zijn op de trein naar Haarlem, en evenmin op die naar Leiden.

In de vierde plaats ziet het er naar uit dat de 3 haltes in Voorhout ten westen van de spoorlijn

(waaronder de huisartsenpost) niet meer worden aangedaan.

1. De aard van de corridor

In de titel van de Statenvoordracht en het besluit onder 1 wordt gesproken van de OV-corridor

Noordwijk – Schiphol. In het voorgestelde besluit 2 wordt subtiel overgegaan naar de term

HOV-corridor. Wij hebben bezwaar tegen het gebruik van de term HOV-corridor in plaats van

OV-corridor omdat HOV-kwaliteit niet gehaald kan worden, althans niet op de gehele corridor.

In overweging 10 van de bestuursovereenkomst wordt de planstudie

kwaliteitsimpuls OV-corridor Duin- en Bollenstreek van muconsult en IV-infra

uit 2011 genoemd. In overweging 11 wordt verwezen naar de planstudie uit

overweging 9 (bedoeld zal zijn overweging 10), met onder meer het tracé en de

te nemen infra-structrele maatregelen dat het Breed Bestuurlijk Overleg op 12

juli 2012 op basis daarvan heeft geadviseerd. In de 5-min versie van maart 2013

Stand van zaken buscorridor Noordwijk-Voorhout-Sassenheim-Schiphol wordt

dit advies niet genoemd., maar wordt wel de samenvatting van de planstudie

gepubliceerd. De planstudie zelf is na een WOB-procedure deze week beschikbaar gekomen. In

de planstudie wordt op diverse plaatsen aangegeven dat de vervoeromvang op het trajectdeel

Noordwijk-Voorhout-Sassenheim gering is De belangrijkste passage is die op blz 65 in het

onderdeel 5.2 van deel 2 Hoofdlijn voorkeurtracé:

Het trajectdeel Sassenheim – Voorhout – Noordwijk kent ook in de ambitievariant slechts een bescheiden

vervoeromvang. Het aantal reizigers rechtvaardigt ten hoogste een halfuurdienst op werkdagen overdag,

wat niet voldoet aan de minimale eisen die aan onder meer de frequentie van Randstedelijk hoogwaardig

OV (R-net) worden gesteld. De uitkomsten van de MKBA liggen tussen de 0,13 en 0,22 voor Noordwijk –

Voorhout en waarden tussen 0,41 en 1,03 voor Voorhout – Sassenheim. Eén en ander betekent dat

(omvangrijke) investeringen tussen Noordwijk en Voorhout naar verwachting niet worden terugverdiend;

tussen Sassenheim en Voorhout zouden alleen zeer beperkte maatregelen financierbaar zijn; deze

maatregelen ziin dan gericht op het vergroten van de betrouwbaarheid van de dienstuitvoering, waardoor

zowel in Sassenheim als in Voorhout de gewenste treinaasnsluitingen geboden kunnen worden

In de 5 min versie van maart staat eveneens dat een uitvoeringsbesluit nog niet mogelijk is,

omdat de kosten en de verdeling daarvan van een enkel onderdeel nog niet definitief kunnen

worden vastgesteld. Dat is echter nog steeds het geval, zoals blijkt uit de art 2.3, 4.1 en 8.1. Het

is onduidelijk waarom dan nu wel tot de realisatiefase (van wat eigenlijk) kan worden

overgegaan.

2. Bedieningsniveau

In art 8.2 van de bestuursovereenkomst wordt ingegaan op de exploitatie van de corridor, waaruit

blijkt dat er nog geen idee is hoe dit wordt geregeld. Gezien de ervaringen met het wederzijds

niet accepteren van elkaars abonnementen door de betrokken vervoerders op de buslijnen

195/295 en 45 is dit zorgelijk. Te meer omdat in maart in de 5 min. versie over de stand van

zaken over de corridor Noordwijk – Schiphol op blz. 5 is gesteld dat bij het beeld voor de

periode 2016-2030 geldt:

De huidige Zuidtangent rijdt dan vanuit Nieuw Vennep Getsewoud met (deels) vrijliggende infrastructuur

door naar NS station Sassenheim en bussen vanuit de concessie Zuid-Holland Noord rijden over de

infrastructuur van de Zuidtangent naar Schiphol.

Dit duidt op een verwoede nog niet afgesloten discussie met de vervoersautoriteit en de

vervoerder van Stadsregio Amsterdam (SRA). De mening van onze eigen vervoerder Arriva is

hierbij van groot belang en ontbreekt nog volledig. Dit alles is volledig in strijd met het

uitgangspunt in de Statenvoordracht programmabesluit R-net, dat exploitatie en infrastructuur

niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Dat betekent dat er nu infrastructuur wordt aangelegd, terwijl het onduidelijk is hoe deze gebruikt

gaat worden. Bovendien is het onduidelijk of de benodigde infrastructuur voor de

voorkeursvariant in zijn geheel zal worden aangelegd, omdat de kostenverdeling voor de brug

over de Ringvaart nog besproken moet worden. Omdat niemand rekening houdt met

reserveringen voor zijn aandeel is het twijfelachtig of deze brug er zal komen.

In de planstudie wordt voor de bediening uitgegaan van een halfuurdienst tussen Noordwijk en

Sassenheim en een doorgetrokken Zuidtangent naar Sassenheim

Inhoudelijk gezien denken wij dat indien de Zuidtangent naar Lisse is doorgetrokken de

bediening voldoende zal zijn, en dat de route van de huidige 361 kan worden omgeleid via de

Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout en het noordelijk deel van Sassenheim naar de A44 en dan

via de snelwegen naar Schiphol. De rijtijd van Noordwijk naar Schiphol wordt dan ingekort van

80 min. tot 40 min. Hiernaast dient een zelfstandige lijn Noordwijk – Sassenheim te bestaan.

De huidige concessie ZHN is vooral gestoeld op de OV-visie van Holland Rijnland. Deze visie

betreft het versterken van het OV, onder andere door het bundelen en strekken van lijnen.

Volgens deze visie zou het aanbod in dienstregelingsuren met 31% stijgen, wat naast de HOVlijnen

nog een aanzienlijk ontsluitend net zou betekenen. In de verleende concessie is het aantal

dienstregelingsuren echter met 0% gestegen, en is de bezuiniging van 5% in de

exploitatiesubsidie gevonden door het laten vervallen of in frequentie flink terugbrengen van het

onderliggende net.

Omdat geheim is hoe de provincie het bedieningsniveau op R-net gestalte wil geven (in de

Statenvoordracht is opgenomen dat PS wordt gevraagd de geheimhouding te bekrachtigen) en de

gevolgen voor het onderliggende net ziet, kunnen we daar momenteel helaas geen commentaar

op leveren. Dat commentaar mag kennelijk pas geleverd worden als alle besluiten al genomen

zijn.

3. Aansluitingen bus – trein.

Uit de nieuwe tabellen voor de dienstregeling 2014 blijkt dat Arriva een verschuiving van een

kwartier in de ritten van lijn 361 Noordwijk – Schiphol heeft aangebracht. Dit houdt verband met

het stationnement te Schiphol. Tijdens de spits rijden er door NS tussen Leiden en Schiphol

extra sprinters (8 per dag). Daar maakt deze verschuiving voor de aansluiting niet veel uit. Voor

de overige ritten (ruim 25 per dag) gaat in Sassenheim een overstaptijd gelden van 25 minuten

voor de trein naar Schiphol en 2 a 5 minuten voor de trein naar Leiden. Dat betekent dat voor

beide richtingen geen adequate overstap wordt geboden. In Voorhout geldt dat de gehele dag de

overstaptijd richting Haarlem 25 minuten is en richting Leiden 2 a 5 minuten. Ook daar is er geen

adequate overstap meer. Het ligt daarom voor de hand om de lijn 361 in te korten tot Sassenheim

– Schiphol en de oude lijn 59 Noordwijk – Sassenheim in ere te herstellen, met de rittijden uit de

dienstregeling 2013.

4. Noordelijke randweg in Voorhout

In de bestuursovereenkomst is een bijlage opgenomen met het maatregelpakket voor de

voorkeursvariant. Deze maatregelen voorzien in een betere doorstroming voor de bussen en

haltevoorzieningen. Deze zijn ook nuttig voor de gewone streekbussen, en dit onderdeel van de

besluitvorming kan op onze steun rekenen. Dit geldt echter niet voor de 3 mln voor de

noordelijke randweg in Voorhout. Wij vragen ons zeer af wat de verbetering voor het OV is.

In de voorkeurvariant in de planstudie is deze noordelijke randweg niet opgenomen. In onderdeel

5.8 Samenvatting voorkeurvariant op blz 71 staat:

In Voorhout is gekozen voor handhaving van de huidige busroute van lijn 59 via de Herenstraat. Reden

hiervoor is dat zo een zeer groot deel van Voorhout wordt ontsloten, waaronder een scholencomplex. De

alternatieve route via Hoogkamer is duur en moeilijk inpasbaar, de optie via de geplande Randweg biedt

nauwelijk meerwaarde, maar leidt voor het doorgaande verkeer wel tot een langere reisduur. De nieuw te

ontwikkelen woonlocaties kunnen effectiever worden ontsloten met de lijnn aar Noordwijkerhot.

Kennelijk is het de bedoeling van de provincie dat de bus uit Noordwijk naar Sassenheim van de

Randweg gebruik gaat maken in plaats van de huidige route te houden. Dat betekent dat er 3

haltes vervallen ten westen van de spoorlijn, en dat bewoners uit dit gebied van Voorhout een

zeer grote loopafstand naar een bushalte krijgen. Ook de huisartsenpost is dan niet meer per bus

bereikbaar. Wij zullen ons sterk verzetten tegen deze ontwikkeling.

De Raad van de gemeente Noordwijk heeft woensdag 6 november in een motie uitgesproken dat

B&W zich moeten inspannen voor een krachtig onderliggend net. Wij vertrouwen er dan ook op

dat Noordwijk zal pleiten voor het blijven aandoen van deze 3 halten in Voorhout in plaats van te

rijden over de noordelijke randweg.

Omdat Arriva de ontwikkelrol voor het OV in deze concessie bij de concessiebeschikking is

toebedeeld is de mening van Arriva in deze zeer belangrijk. Deze mening is niet vermeld.

Het is zeer waarschijnlijk dat de mening van vervoerder en reizigers in deze samenvallen.

Tenslotte

In onze ogen kunnen de besluiten onder 3 en 4 ook genomen worden zonder dat de het nodig is

de onderdelen 1 en 2 nu al vast te stellen. Dat maakt het mogelijk om het HOV-deel vast te

stellen indien de consequenties voor de diverse vervoersautoriteiten en vervoerders duidelijker

zijn.

Brief Rover afd. Holland Rijnland aan Provinciale Staten van Zuid-Holland