Zoek op trefwoord :
De ontwikkeling van R-net
Verschenen in 'Rover' - 15-11-2013

Geachte leden van Provinciale Staten,

Rover Holland Rijnland is zeer verontrust over de manier waarop de provincie op dit moment Rnet

ontwikkelt, en vreest dat dit tot suboptimale keuzes leidt. Ons bezwaar richt zich op 2 punten:

1) Inpassing van R-net in het overige openbaar vervoer is niet duidelijk en geschiedt zonder de

consumentenorganisaties te betrekken, dit is in strijd met de wet WP2000.

2) Onnodige kosten door het ingeschakelenvan twee ontwikkelbureau's.

1) Ontwikkeling R-net

Rover Holland Rijnland juicht in principe de ontwikkeling van een R-net toe, maar zou de

invulling op onderdelen graag anders zien dan in het voorliggende programmabesluit. In de

januari-bijeenkomst van de commissie V&M heeft de gedeputeerde toegezegd graag te willen

praten over de ideeën over de ontwikkeling van R-net die wij in die vergadering naar voren

hebben gebracht. Dat is echter niet gebeurd. Het enige dat gebeurd is, is dat de projectdirecteur

op ons verzoek in onze jaarvergadering een toelichting heeft gegeven op de plannen van de

provincie. Door de gezamenlijke consumentenorganisaties in januari dit jaar een formeel

gevraagd advies uitgebracht, maar pas begin november is er over gesproken hoe dit advies

afgehandeld gaat worden. Er is nog geen adviesaanvraag voor het voorliggende

programmabesluit. Een dergelijke adviesaanvraag is geen gunst, maar een wettelijke verplchting

van de provincie.

Dat de ontwikkeling van R-net vooral een zaak van bestuurders en niet van

reizigers is, blijkt ook al uit de kick off meeting eind september, waar geen

enkele vertegenwoordiging van reizigers voor was uitgenodigd.

Onderliggend net

De huidige concessie ZHN is vooral gestoeld op de OV-visie van Holland

Rijnland. Deze visie betreft het versterken van het OV, onder andere door het

bundelen en strekken van lijnen. Volgens deze visie zou het aanbod in

dienstregelingsuren met 31% stijgen, wat naast de HOV-lijnen nog een

aanzienlijk ontsluitend net zou betekenen. Omdat geheim is hoe de provincie het

bedieningsniveau op R-net gestalte wil geven en hoe zich dat verhoudt tot het onderliggende net

kunnen we daar momenteel geen commentaar op leveren. Dat commentaar kan kennelijk pas

geleverd worden als alle besluiten al genomen zijn.

2) Twee ontwikkelbureau's

De commissie V&M heeft op 9 mei 2012 uitvoerig gediscussieerd over de ontwikkelfunctie in

het Openbaar Vervoer. Hoewel de meningen in de commissie verdeeld waren was de conclusie

dat de provincie kiest voor het leggen van de ontwikkelfunctie bij de vervoerder. Bij R-net blijkt

dat echter niet te gelden, zodat er op kosten van de belastingbetaler nu naast elkaar twee

ontwikkelbureaus functioneren, die ook niet volledig van elkaars resultaten op de hoogte worden

gebracht.

In de voordracht bij het het programmabesluit staat dat nader onderzoek is verricht naar de

exploitatieve consequenties van de invoering van R-net in Zuid-Holland. Dit onderzoek is

geheim vooral voor de vervoerder, omdat daar nog onderhandelingen mee moeten worden

gevoerd. Dit houdt kennelijk in dat R-net buiten de concessie ZHN om ontwikkeld wordt door

een door de provincie ingehuurd onafhankelijk bureau. Daarna moet door de twee

ontwikkelbureau's onderhandeld worden hoe R-net in de concessie kan worden ingebracht.

In andere stukken (zoals de onlangs vastgestelde Koersnotitie) staat echter dat het HOV-net

geleidelijk moet groeien, en dan ligt het voor de hand dat de ontwikkeling hiervan een taak is van

het ontwikkelbureau van de vervoerder.

We hebben verder ernstige twijfels of het door de provincie ingeschakelde bureau voldoende

kennis heeft van de lokale situatie. Het kaartje bij het Beeldenboek laat bijvoorbeeld de spoorlijn

Leiden – Alphen ten onrechte niet via Lammenschans lopen, maar via Leiderdorp aan de andere

kant van de Oude Rijn.

Tenslotte

Het besluit is zeer algemeen en vrijblijvend geformuleerd, en laat gelukkig nog veel vrijheden in

de uitvoering. Omdat uit de toelichting blijkt dat de provincie R-net zelf ontwikkelt, concluderen

wij dat de in de wet WP2000 art 31 lid 7 voorgeschreven adviesaanvraag niet plaatsgevonden.

Wij betreuren dat we niet zijn betrokken en daardoor onze lokale kennis ook niet hebben kunnen

inbrengen. Dit heeft gevolgen voor zowel rechtsgeldigheid als kwaliteit van R-net.

Brief Rover afd. Holland Rijnland aan Provinciale Staten van Zuid-Holland