Zoek op trefwoord :
Brief over busstation Leiden
Verschenen in 'Rover' - 29-08-2013

B&W van Leiden

Postbus 9100

2300 PC Leiden

Leiden, augustus 2013

Onderwerp: Busstation Leiden

Geachte college, 

Het is al weer meer dan een half jaar geleden dat Arriva de exploitatie van de bussen in onze regio van Connexxion heeft overgenomen. Daarmee zijn een aantal essentiële voorzieningen op het busstation bij Leiden Centraal komen te vervallen, zonder dat er een adequate vervanging heeft plaats gevonden. Het busstation Leiden is daardoor een onoverzichtelijke en onherbergzame plaats geworden. We verzoeken u dringend op korte termijn te zorgen voor een adequate inrichting. Dat kan niet wachten op verplaatsing van het busstation naar de zeezijde van station: daarvoor gaat die verplaatsing als hij al doorgaat te lang duren en zijn de tekortkomingen van het huidige busstation te groot.  

Steeds meer breekt het inzicht door dat voor goed openbaar vervoer overstapfaciliteiten van essentieel belang zijn. Dat geldt bij uitstek voor het Station Leiden Centraal, dat qua reizigers behoort tot de zeven grootste stations van ons land. Daarbij stuit men echter op het probleem dat voor goede overstapfaciliteiten een groot aantal partijen nodig is: de gemeente, de busexploitanten (Arriva en Veolia), de provincie Zuid-Holland als concessieverlener, Prorail en NS. Al deze partijen hebben hun eigen belangen en hun eigen agenda, waaraan het belang van de reiziger ondergeschikt wordt gemaakt.

 Van al deze partijen heeft de gemeente de pretentie het dichtst bij de burger te staan, en daarom wenden wij ons in eerste instantie tot u met het verzoek de regierol op u te nemen bij het elimineren van de huidige tekortkomingen. Als wegbeheerder bent u bovendien eigenaar van een aantal niet meer functionerende voorzieningen die beter weggehaald kunnen worden. En u bent verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte, en daarmee voor wat is toegestaan aan bewegwijzering.

 Maar wij wijzen er ook op dat het busstation voor op de bus overstappende treinreizigers de entree tot de stad is. Daarmee is de eerste indruk die deze reizigers van de stad krijgen nu zeer negatief. Dat moet u te denken geven. Er worden miljoenen uitgegeven aan de bouw van parkeergarages en de herinrichting van de Breestraat, maar de entree van de stad voor een belangrijke groep reizigers wordt schromelijk verwaarloosd.

Het grootste probleem is dat het in de huidige situatie voor reizigers die ter plekke niet bekend zijn nauwelijks mogelijk is te vinden waar hun bus vertrekt zonder dat bij anderen na te vragen. In de oude situatie waren de bestemming en het lijnnummer zichtbaar op de panelen boven de perrons die werden aangestuurd door een systeem dat de bussen detecteerde met lussen in de weg. Dat door Connexxion gehanteerde systeem is niet in gebruik bij Arriva, dat de door de provincie ingevoerde DRIS-systematiek, gebaseerd op GPS-localisatie, gebruikt. Het is onduidelijk of de door Arriva gebruikte techniek zichtbaar kan worden gemaakt op de boven de perrons hangende panelen, en tegen welke kosten. In ieder geval is het nog niet gebeurd. 

Arriva hanteert liever vaste perrons voor bussen in verschillende richtingen, waarbij ook direct duidelijk is welke bussen door de Breestraat gaan rijden. Deze richtingen staan echter niet bij of boven de perrons vermeld. In plaats daarvan staan de bestemmingen met bijbehorende perronnummers aangegeven op een bordje ter grootte van één A4, dat ook nog afgekeerd is van het treinstation. En wanneer er al iemand dat bordje zou weten te vinden, dan is de waarde van de informatie nog betrekkelijk, omdat de chauffeurs van Arriva soms een ander perron kiezen. 

Een tweede informatiebron vormen de huidige Drispanelen. Deze staan ongelukkig opgesteld: wie komend vanuit het station naar het busstation loopt, kijkt erlangs. Toch is dit de groep buspassagiers die de grootste behoefte heeft aan informatie. Draaien van het DRIS paneel met een kwart slag zou al veel helpen, maar niet alles. Het blijft dan een probleem dat de chauffeurs zo hun eigen voorkeuren hebben waar ze willen halteren. Maar een ander probleem is dat de DRIS panelen vaak niet goed werken.

 De bedoeling van de DRIS panelen is dat daarop te zien valt over hoeveel minuten een bus verwacht wordt, rekening houdend met vertragingen. Hoewel dergelijke systemen elders voortreffelijk functioneren, is dat in onze regio tot nu toe niet gelukt. Vaak wordt de tijd volgens de dienstregeling vermeld in plaats van de te verwachte tijd. Dat betekent dat een bus die te laat is, niet meer vermeld wordt. Is dat in de rest van de stad al bijzonder verwarrend, bij het station betekent het dat bij bussen die te laat zijn ook niet meer wordt aangegeven bij welk perron ze halteren.

 Ten slotte zijn de DRIS panelen slecht leesbaar voor mensen met een visuele handicap.

 Om al deze redenen is het dringend gewenst om haltepalen en abri\'s op de perrons aan te brengen. De bestaande panelen zouden gebruikt kunnen worden voor statische informatie over lijnnummers en rijrichting. Daarmee worden klachten zoals onlangs door mw Bakker aan u toegestuurd ondervangen.

 Een bron van informatie voor overstappende reizigers kan ook de Arrivastore zijn. Wij hebben ervoor geijverd dat dit informatiepunt in het Programma van Eisen voor de busexploitatie werd opgenomen. De bewegwijzering daarheen is echter uiterst ongelukkig; zodra men het station verlaat – of nog eerder – zou men moeten zien waar men de Arrivastore kan vinden. 

Het gaat ook niet alleen om de bewegwijzering. Met alle niet-functionele apparatuur uit het Connexxion tijdperk is de verblijfskwaliteit van het busstation ook afgenomen. Er hangen niet alleen panelen boven de perrons die niet meer werken, er zijn ook oude monitors blijven hangen die aangaven wanneer de bussen vertrokken, en er is nog een paneeltje waarop men een lijnnummer in kan toetsen voor gesproken informatie dat niet meer werkt. Men is zelfs niet op het idee gekomen om dat af te plakken.  

Kortom, het is belangrijk dat de het busstation nu snel wordt aangepakt. Desgevraagd zijn wij gaarne bereid een en nader toe te lichten.