Zoek op trefwoord :
Vrijheid en verantwoordelijkheid
Verschenen in 'B&G' - 07-01-2011

Januari
Op voorstel van Femke Halsema stuurt het congres van GroenLinks voor het eerst een aanhankelijkheidstelegram aan Koningin Beatrix. ‘Majesteit, in deze tijd van populisme en polarisatie, bent u voor ons een toonbeeld van beschaving en verdraagzaamheid. Wij leven met u mee in uw lot om een kabinet te moeten verdragen dat steunt op een ondemocratische en xenofobe partij. Moge het u gegeven zijn nog lang als staatshoofd in ons midden te zijn.’
Februari
Staatssecretaris Teeven bepleit een wijziging in het bekostigingsstelsel voor de rechtbanken. Dat gebeurt nu op basis van het aantal gevelde vonnissen. Teeven wil dat vrijspraken in strafzaken daarbij niet langer meetellen. ‘We vragen van de politie om meer boeven te vangen, maar dat moet dan niet gefrustreerd worden door rechters die bang zijn om zogenaamd onschuldigen te veroordelen. Alsof officieren van justitie zomaar mensen vervolgen. Dergelijk risicomijdend gedrag van rechters moet zeker niet financieel beloond worden.’
Hier ontstaat grote opschudding over, omdat het de onafhankelijkheid van rechters bedreigt. Ook roept het de vraag op of dit ook gaat gelden voor het proces tegen Wilders. Minister Opstelten probeert de gemoederen te bedaren. ‘De staatssecretaris heeft alleen zijn bezorgdheid willen uitspreken over het toegenomen aantal vrijspraken. Maar wanneer de rechtbank Wilders vrijspreekt, zullen we de rechtbank rijkelijk belonen.’
Maart
Een dag voor de Statenverkiezingen maakt Geert Wilders zijn kandidatenlijst voor de Eerste Kamer bekend. Lijsttrekker wordt Marco Kroon, drager van de Militaire Willems Orde. Wilders gelooft niets van de beschuldigingen van drugsgebruik aan zijn adres: ‘allemaal lasterpraatjes van de linkse pers en van D66-rechters.’
Een verrassing is dat ook Rita Verdonk op de lijst staat. Zij roept de leden van Trots op Nederland op ook PVV te stemmen, lid worden is helaas niet mogelijk. Verdonk zegt zich bijzonder thuis te voelen bij de PVV: ‘In mijn Nijmeegse studententijd was ik al lid van de Bond van Wetsovertreders.’
April
De Amsterdamse Kamer van Koophandel pleit voor modernisering van het Amsterdamse binnenstadsbeleid. Zij verwijt het Amsterdamse gemeentebestuur vast te houden aan een zeventiende-eeuws concept voor de Binnenstad, en zo de economische dynamiek van de stad te belemmeren. ‘Dat kunnen we niet hebben in een tijd waarin de Randstad in een meedogenloze concurrentiestrijd is verwikkeld met andere Europese metropolen.’ De Kamer pleit er daarom voor langs de Amsterdamse grachten eigentijdse bebouwing toe te staan.
Voor innovatieve plannen wordt de jaarlijks toe te kennen Kaasjagerprijs ingesteld, vernoemd naar de Amsterdamse politiecommissaris Kaasjager die reeds in 1954 pleitte voor het dempen van een aantal grachten om de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen. ‘Dat was een vooruitziend plan van iemand die de tekenen des tijds verstond. Sinds die tijd is de doorstroming van het Amsterdamse verkeer er alleen maar moeilijker op geworden. Dat het plan Kaasjager na 57 jaar nog steeds niet is uitgevoerd, laat zien dat wij met ons gepalaver en gepolder niet in staat zijn om knopen door te hakken. Er moet in dit land doorzettingsmacht komen. Anders raken we hopeloos achterop.’
Mei
Voorzitter Michiel Adriaanszoon Zonnebril van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen pleit op de jaarvergadering van zijn bond voor een spoedige troonswisseling. ‘De houdbaarheidsdatum van Koningin Beatrix is duidelijk verstreken. Wij staan achter Oranje als een incarnatie van de Nederlandse identiteit. Maar dan moet Oranje ook achter ons staan, en dat was bij de laatste kabinetsformatie niet altijd duidelijk. Wij zien daarom uit naar het koningschap van Willem IV. In zijn smetteloze admiraalsuniform wordt hij voor ons een monarch om je vingers bij af te likken.’
Juni
Wethouder Drooglever (PvdA) presenteert de nieuwe alcoholmatigingsnota van de gemeente Schiedam. Daarin constateert men dat vooral ouderen thuis steeds meer zijn gaan drinken. Om dit te ontmoedigen wil het Schiedamse college mensen bij de glasbak op hun drinkgedrag aanspreken. ‘Er komen honderd bottle cops waarmee elke glasbak dagelijks van half acht tot ’s ochtends tot tien uur ’s avonds in de gaten wordt gehouden. Wie meer dan drie flessen tegelijk deponeert wordt daar door de bottle cops op vriendelijke doch indringende wijze op aangesproken, waarbij ook om het identificatiebewijs kan worden gevraagd. Naming en shaming, dat wordt ons instrument.’
De bottle cops worden gerecruteerd uit de bijstandscliënten, die zo kunnen wennen aan het arbeidsritme en werkervaring kunnen opdoen. ‘Zo snijdt het mes aan twee kanten’. In de gemeenteraad van Schiedam bepleit Drooglevers eigen fractie, dat bijstandsmoeders die ingezet worden als bottle cop de gelegenheid krijgen eerst hun kinderen naar school te brengen. Gemeenteraadslid Vrouwenvelder: ‘zo laten we zien dat wij het dualisme serieus nemen.’
Juli
De Europese Unie komt met nieuwe maatregelen om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten. Woningen mogen niet langer dan vijf jaar aan dezelfde bewoner verhuurd worden. Daarna wordt er per woning een veiling gehouden, waarbij de eigenaar hem dient te verhuren aan de meest biedende.
Volgens eurocommissaris Michel Barnier, die over de interne markt gaat, is dit de enige manier om het achterstand van outsiders tegenover insiders op te heffen, en om mensen uit heel Europa een kans te geven zich te vestigen in het land waar zij het liefste willen wonen. ‘Het is van groot economisch belang dat zakenmensen gemakkelijk een pied à terre in Amsterdam kunnen verwerven, zonder dat dat belemmerd wordt door de huurbescherming van improductieve AOW’ers. Dergelijke verworven rechten verhinderen dat Europa zich ontwikkelt tot de meest concurrerende economie van de wereld, terwijl we dat toch al meer dan tien jaar geleden hebben afgesproken.’
Augustus
De FBI vaardigt een internationaal opsporingsbevel uit tegen president Trichet van de Europese Centrale Bank. Door de uitgifte van biljetten van biljetten van 200 en 500 euro maakt de ECB het gemakkelijker om grote hoeveelheden contant geld te verplaatsen. Daarmee faciliteert zij het internationale terrorisme.
De ECB ziet hier de hand van Fed achter. ‘De uitgifte van biljetten van € 200 en € 500 was een innovatieve gedachte, waarmee de euro concurrerender werd dan de dollar, omdat het zo gemakkelijker werd voor partijen die contant geld prefereren een saldo in euro’s aan te houden. Het paste in het streven om Europa tot de meest concurrerende economie van ons zonnestelsel te maken. Maar nu die strategie succes heeft zijn de druiven zuur. Laat men zelf proberen om biljetten van $ 500 of $ 1000 te drukken. Die zullen hard nodig zijn vanwege het huidige geldscheppingsbeleid van de Fed.’
September
Uit een rapport van OESO blijkt dat Nederland ten opzichte van landen als de Verenigde Staten en Engeland slechts weinig daklozen telt. Volgens oud-CDA-minister De Geus, adjunct secretaris van de OESO, is dit een teken dat de Nederlandse economie onvoldoende competitief is. Door te hoge uitkeringen en een overmaat aan sociale huurwoningen voelen Nederlandse werknemers onvoldoende de hete adem van de markt in hun nek, zodat zij niet worden aangezet tot maximale prestaties. In China en India is dat heel anders. De Geus waarschuwt Nederland dat wanneer men er aan wil bijdragen dat Europa de meest concurrende economie van de Melkweg wordt, ingrijpende hervormingen noodzakelijk zijn.
Oktober
B&W van Amstelraderadeel stellen voor in de nieuwe Algemene Politie Verordening het neuspeuteren op de openbare weg strafbaar te stellen. Neuspeuteren is in strijd met de Nederlandse fatsoensnormen die op straat in acht genomen moeten worden. Neuspeuteren op de fiets wordt extra strafbaar vanwege de verkeersveiligheid. Om toezicht te houden op het neuspeuteren stelt de gemeente vijftig bijstandcliënten als nose cops aan.
November
Oud-CDA-minister Brinkman heeft als voorzitter van het Algemeen Verbond van Bouwbedrijven een tiendaags werkbezoek gebracht aan China, waar hij enthousiast van terugkomt. Hij heeft met eigen ogen gezien hoe in China particuliere huisjes moeten wijken voor grote infrastructurele werken, zonder alle inspraak en gepalaver waardoor in Nederland cruciale beslissingen steeds maar uitgesteld worden. ‘De Chinezen zijn al duizenden jaren gewend dat het individueel belang ondergeschikt is aan het algemeen belang. Ze kennen geen gemeenteraden die meer aandacht hebben voor het belang van de inwoners dan voor dat van de stad. We zullen een voorbeeld moeten nemen aan China. Anders wordt Europa nooit de meest concurrerende economie van het heelal.’
December

Minster Opstelten kondigt aan dat er met ingang van 1 april 2011 een eigen bijdragen van € 500 per maand gevraagd zal worden van iedere gevangene vanwege de kosten van voedsel en onderdak. ‘Vergeleken met andere intramurale instellingen als verzorgingshuizen is dat heel goedkoop.’ Gevraagd wat er gebeurt met gevangen die de bijdrage niet kunnen betalen antwoordt Opstelten: ‘Die zetten we zonder pardon op straat’.

In B&G januari 2011