Zoek op trefwoord :
Wat staat ons in 2004 te wachten?
Verschenen in 'B&G' - 14-12-2003

Januari
De Europese Commissie brengt het Witboek Transparantie op het Terras uit. Tijdens een persconferentie licht commissaris Bolkestein toe, dat het hem als liberaal altijd al geïrriteerd heeft, dat wie plaats neemt op een terras, alleen bediend kan worden door personeel dat in dienst is van de exploitant van dat ene terras. "Dat type gedwongen winkelnering is niet meer van deze tijd."
Voor stoelen op het terras dienen vaste prijzen te gelden, en terrasbezoekers moeten de vrijheid hebben zelf te kiezen door wie ze bediend willen worden en waar de consumpties worden gehaald. Op elk tafeltje moeten daartoe ook de menukaarten van de omringende café's liggen, en kelners en serveersters moeten duidelijk zichtbaar een bord dragen waarop staat welk percentage service zij rekenen. "Zo brengen we Europa ook dichter bij de burger."

Februari
Burgemeester Opstelten van Rotterdam sluit sexclub Lewinski aan de 's- Gravendijkwal, omdat daar regelmatig wordt gerookt. "Nu prostitutie als een legaal beroep wordt beschouwd, geldt ook voor sexwerksters het recht op een rookvrije werkplek." Exploitant Jan van Bil klaagt: "Nu ben ik de sigaar".

Maart
De Verenigde Staten vragen van luchtvaartmaatschappijen die op Amerika vliegen nieuwe maatregelen om kapingen te voorkomen. Daartoe lanceert de KLM het Safety first programma. Als gevolg hiervan zullen passagiers niet meer zelf hun veiligheidsriemen kunnen losmaken, maar worden deze voorzien van een elektronisch slot dat alleen door de bemanning vanuit de cockpit kan worden geopend. Zo wordt tevens voorkomen dat passagiers als André Hazes het cabinepersoneel of andere passagiers lastig vallen. Ook kunnen zo de toiletten voor de passagiers vervallen, waardoor weer meer stoelen kunnen worden geplaatsts. Desgewenst verstrekken de stewardessen voorafgaand aan de vlucht incontinentiemateriaal.

April
In opdracht van directeur Gladjakker van de Samenwerkende Kwaliteitskranten (SKK) heeft het organisatiebureau MacKinsey voorstellen gedaan voor rigoureuze bezuinigingen. "Dat is nodig om in een tijd waarin de opbrengsten uit advertenties sterk zijn teruggelopen, de pluriformiteit van de pers te waarborgen". MacKinsey keert zich vooral tegen de gewoonte van sommige journalisten om hun berichten te checken. Dat moet om drie redenen als verspilling worden beschouwd:
• checken van berichten kost tijd, die beter aan het schrijven van nieuwe berichten kan worden besteed;
• door het checken van berichten wordt de lezer interessante kopij onthouden, terwijl er weer andere berichten moeten worden geschreven om de vrijgekomen ruimte op te vullen;
• het checken van berichten doet het aantal rectificaties afnemen, en ook daarvoor moet dan andere kopij in de plaats komen.
Gladjakker kondigt aan dat de leiding van SKK hier streng op zal toezien. "Alleen wanneer verspilling tot het uiterste wordt voorkomen, zal het mogelijk zijn om een pluriform aanbod van kwaliteitskranten in stand te houden."

Mei
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad van Smallingermeer kondigt burgemeester Hoogklimmer aan, dat de programmabegroting voor 2005 nog slechts één beleidsdoelstelling zal kennen, namelijk het vergroten van het welzijn van de bevolking. Dat geeft het College een optimale vrijheid bij de besteding van de gemeentelijke middelen, terwijl de gemeenteraad over de effecten van het beleid wordt geïnformeerd middels de Integrale Welzijns Index, te ontwikkelen door Leep en Ladenlichter Communications BV. Hoe de Leep en Ladenlichter Integrale Welzijnsindex (LLIWI) er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar Smallingermeer zal er minstens tien punten op stijgen. "Daar mag u ons in 2012 op afrekenen."

Juni
Het VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali stapt uit de fractie. "Van het begin af aan heb ik mij in de VVD-fractie niet thuis gevoeld. Het zijn onaangename mensen die onvoldoende respect hebben voor mijn ervaringsdeskundigheid als slachtoffer van de Islam. Het lot van de coalitie vinden ze belangrijker dan dat van onderdrukte vrouwen." Vanwege het grote op haar uitgebrachte voorkeursstemmen acht zij zich gerechtigd om als onafhankelijk Kamerlid haar zetel te behouden. "Die mensen moeten vertegenwoordigd blijven."

Juli
De Algemene Rekenkamer constateert dat de Minister van BZK geen inzicht heeft in de rechtmatige besteding van de vakantietoelage van rijksambtenaren. Op basis van een steekproef schat de Rekenkamer dat minstens een derde van de ambtenaren zijn vakantietoelage aan andere zaken besteedt: aflossing van schulden, woninginrichting, een nieuwe auto.
Ambtenaren sjoemelen met vakantietoeslag meldt De Telegraaf, die onmiddellijk optreden van de minister vraagt. Minister Remkes toont zich zeer verontrust: "Dat soort mensen zou je toch een gigantische rotschop verkopen." Hij kondigt spoedig maatregelen aan.

Augustus
Er ontstaat ophef wanneer blijkt dat het Centrum voor Werk en Inkomen in Doetinchem bij wijze van vakantiewerk bolletjesslikkers werft. Directeur Van de Brekebeen legt uit dat het niet de bedoeling is om werklozen te verplichten om als bolletjesslikker aan de gang te gaan. "Wij hebben alleen ons de aanbeveling ter harte genomen van minister De Geus om in deze lastige tijd te breken met het patroon van risicomijdend gedrag van de CWI's, en onconventionele wegen te bewandelen. Zo helpen wij veel werkloze jongeren aan een avontuurlijke vakantie, en dank zij onze professionele adviezen is nog niemand gepakt."

September
Ondanks verzet vanuit de gemeenteraad besluit het College van B. en W. van Drongelerveen om de honoraria van de raadsleden af te schaffen, en het geld te gebruiken om hun eigen salaris te verhogen. Gemeentesecretaris Knegtmans licht toe: "Gemeenteraadsleden moeten zich beperken tot hun kaderstellende taak, en daarbij past niet dat zij tot achter de komma bepalen hoe het geld verdeeld wordt dat beschikbaar is voor de gemeentelijke bestuursorganen. Sinds de invoering van het dualisme constateren B. en W. duidelijk een verzwaring van hun taak, terwijl de honorering van raadsleden ertoe leidt dat zij in hun hoofdfunctie minder gaan werken om zo meer kritische vragen te stellen. Afschaffen van hun beloning zal hun ertoe brengen zich op de hoofdlijnen te concentreren, en daarmee snijdt het mes aan twee kanten."

Oktober
Minister Remkes publiceert de Uitvoeringsregeling Vakantietoelage Rijksambtenaren. Volgens deze regeling dienen rijksambtenaren met terugwerkende kracht tot 2000 hun vakantie-uitgaven met bonnetjes te verantwoorden. Wanneer ambtenaren hun vakantietoelage oneigenlijk besteed hebben, wordt het betreffende bedrag de komende maanden verrekend met hun salaris. Op die wijze blijft het overheidstekort voor 2004 binnen de Europese norm van 3 %.
Niet als vakantie-uitgaven gelden:
• de kosten van de eigen woning van degenen die hun vakantie thuis hebben doorgebracht, alsmede van degenen die permanent verblijf houden in een vakantiewoning;
• de kosten van de eigen woning bij woningruil;
• maaltijden tijdens de vakantie, voorzover niet genuttigd in een restaurant. In dit laatste geval geldt een forfaitaire aftrek van € 5,00 per persoon per maaltijd;
• reiskosten voorzover ze de normale kosten van niet woon-werkverkeer niet te boven gaan. Bij gebruik van de eigen auto is dezelfde regeling van toepassing als in het woon-werkverkeer.
Met het oog op de doelmatigheid zal de minister voor 2005 en volgende jaren ook maxima vaststellen voor reis- en verblijfkosten die ten laste van de vakantietoelage gebracht mogen worden.
De ambtenarenbond ABVAKABO pleit voor een hogere norm bij het gebruik van de eigen auto. Het Kamerlid Eerdmans (LPF) is ontevreden dat over het terug te vorderen bedrag geen rente hoeft te worden betaald.
Saskia Stuiveling, President van de Algemene Rekenkamer, wijst erop dat met de voorgestelde regeling de doelmatigheid van vakantietoelage nog steeds niet getoetst kan worden. Het VBTB-proces schrijft voor dat wordt aangegeven wat met de regeling wordt beoogd en hoe de effecten gemeten gaan worden. "Ook moeten wij kunnen nagaan of die effecten langs de meest doelmatige weg bereikt zijn."

November
De PvdA-afdeling in Oud Broekhoven kondigt aan na de raadsverkiezingen van maart 2006 het raadspresidium te willen gaan politiseren. "Nu in de beleidsvoorbereiding het presidium steeds meer de rol van het college overneemt, streven wij naar een presidium met een duidelijk linkse meerderheid. Wij willen een raadspresidium met een duidelijk politieke missie, en willen daar voor de verkiezingen afspraken over maken met andere vooruitstrevende partijen. Zo kunnen wij ook effectief tegenspel bieden wanneer VVD-burgemeester Groenendaal wordt herkozen."

December
Ayaan Hirsi Ali blijkt teruggekeerd te zijn tot de Islam. Zij is ook lid geworden van AEL, die zij van nu af aan in de Tweede Kamer vertegenwoordigt. "Als politicoloog weet ik echt wel wat het Arabisch nationalisme inhoudt. Ik heb altijd de afkeer van de AEL jegens de subsidie-allochtonen gedeeld. En degenen die hun voorkeursstem op mij hebben uitgebracht, hadden kunnen weten dat ik iemand ben die nogal eens van partij verandert."

In: B & G december 2003