Zoek op trefwoord :
Het scenario voor een nieuwe eeuw
Verschenen in 'Binnenlands Bestuur' - 07-01-2000

2010 De gemeenteraadsverkiezingen laten een gemiddelde opkomst zien van onder de 30 %, terwijl bij de daaropvolgende Tweede-Kamerverkiezingen de opkomst nog steeds 60 % bedraagt. Bij de vorming van het vijfde paarse kabinet onder leiding van de 71-jarige Wim Kok wordt afgesproken dat ‘gezocht zal worden naar andere methoden om tot een representatief gemeentebestuur te komen’.

In het Veronica-programma ‘Onder de douche met Louzepoes’, gepresenteerd door Lousewies van der Laan, oud-europarlementariër en voormalig zangeres bij de groep ‘Time for a change’, kondigt staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Peter Rehwinkel de instelling van een staatscommissie aan. Die krijgt als taak ‘het formuleren van condities waaronder kan worden overgegaan op een door de burgemeester benoemde gemeenteraad’, en zal worden voorgezeten door de Groningse hoogleraar staatsrecht Prof. Mr Dr D.J. Elzinga.

2020 Het vijftigjarige duo Lennart Booij en Erik van Bruggen stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de Partij voor Arbeid en Milieu, ontstaan uit een fusie van PvdA en GroenLinks. Als voorzitter willen zij alle partijleden een elektronische helm laten dragen, die het mogelijk maakt om op elk moment op het partijbureau na te gaan wat alle 15.000 leden denken over de politiek. “Vroeger zong de Stem des Volks ‘De gedachten zijn vrij’, maar dat is typisch zo’n idee uit de twintigste eeuw. Wij willen een partij van de 21ste eeuw, die gebruik maakt van alle mogelijkheden die de techniek biedt.”

Bij het leden referendum worden Booij en Van Bruggen worden verslagen door oud-GroenLinkser Femke Halsema, die vooral stemmen van 65-plussers uit de PvdA-bloedgroep blijkt te hebben gekregen.

2030 Er heerst grote werkloosheid in de wereld. Nadat bij internationaal verdrag de elektronische gedachtenleeshelm verboden is, zijn er geen nieuwe ICT-toepassingen tot ontwikkeling gekomen. De koersval van de ICT-bedrijven en de werkloosheid onder automatiseerders heeft zich als een olievlek over de economie uitgebreid. Werkloosheidsuitkeringen zijn inmiddels door de Europese Commissie verboden omdat zij ‘de dynamiek van de markt ondermijnen’. De Nederlandse regering ontwikkelt een programma van aanvullende werkgelegenheid in de zorg, dat eveneens verboden wordt, omdat het inwoners van andere lidstaten uitsluit.

Wanhopige werklozen bezetten het Binnenhof en eisen dat Nederland uit de Europese Unie treedt. Terwijl tanks uit Brussel en het Ruhrgebied op weg zijn om de opstand neer te slaan, doet Nederland een beroep op de Verenigde Staten om bescherming, verwijzend naar de Nederlandse roots van president George Bush III. Deze spreekt op het Malieveld een uitzinnige menigte toe: “Ich bin ein Ölieball”.

2040 Na jarenlange onderhandelingen wordt de uittreding van Nederland uit de Europese Unie geformaliseerd. Nederland wordt na Noorwegen, Engeland, Schotland en de Far Oer de 55ste staat van de Verenigde Staten, die inmiddels zijn omgedoopt tot United States of the Atlantic. Brabant en Limburg, waar Duitse en Franse troepen zijn achtergebleven, sluiten zich aan bij de Vlaamse Republiek, en blijven daarmee tot de Europese Unie behoren. Pogingen van Friesland om als afzonderlijke staat deel te gaan uitmaken van de Verenigde Staten mislukken.

2050 De economie leeft opnieuw op. Onder economen wordt een scherp debat gevoerd of dit het gevolg is van het uitsterven van de babyboom generatie uit de vorige eeuw, of van de Kondratieff cyclus.

Het tachtigjarige duo Booij en Van Bruggen stelt zich kandidaat als voorzitter van de afdeling Nederland van de grootste partij in Nederland, de Senior Citizen Party. Deze partij heeft zijn politieke betekenis niet alleen te danken aan de vergrijzing, maar ook aan het feit dat alleen onder ouderen de opkomst bij Tweede-Kamerverkiezingen nog boven de veertig procent ligt.

De leden van de SCP vinden het duo echter te jong, en geven de voorkeur aan iemand met ervaring als partijvoorzitter, de 88-jarige mevrouw Van Hees.

2060 Steeds vaker komt het voor dat hackers in staat blijken om het elektronische betalingsverkeer te verstoren, ondanks de grote bedragen die besteed worden aan de steeds verdergaande beveiliging. Onder de hackers zijn veel automatiseringsdeskundigen die rond 2030 hun baan zijn kwijt geraakt, en daarna als te oud werden beschouwd, ook toen de economie weer opleefde.

Onder verantwoordelijkheid van de Federal Reserve Bank stelt de Nederlandse Bank voor over te gaan tot het uitgeven van zogenaamde kasnoten, papieren met verschillende vaste waarden, zoals honderd dollar, tweehonderd dollar, enzovoorts. Anders dan de chèques, die tot 2040 in gebruik zijn gebleven, is het niet de bedoeling dat deze papieren door degeen aan wie de betaling heeft plaats gevonden ingestuurd worden naar de bank, maar kan deze ze opnieuw gebruiken voor zijn eigen betalingen.

De Senior Citizen Party verzet zich tegen de introductie van kasnoten. ‘Mensen moeten dan met een portefeuille met van die papieren gaan lopen, en dat is vooral voor ouderen zeer bezwaarlijk.’

2070 Op honderdjarige leeftijd doen Booij en Van Bruggen opnieuw een poging om voorzitter te worden van de afdeling Nederland van Senior Citizen Party. Ondanks hun gevorderde leeftijd worden zij ditmaal gekozen. Na een half jaar voorzitterschap stellen zij voor de afdeling op te heffen: “dat hele partijgedoe, dat is toch meer iets uit de vorige eeuw.”

2080 Het politieke landschap in Den Haag is opnieuw drastisch veranderd, evenals de opvattingen over seksualiteit. De Gereformeerde Politieke Unie, de partij Katholieken ’49 en de Islamitische Partij Nederland vormen samen de Federatie voor Godsdienst en Zedelijkheid, die daarmee in één klap de grootste partij in Nederland is. In hun verkiezingsprogramma wordt onder meer gepleit voor invoering van de doodstraf, een algeheel verbod op abortus, en wettelijke strafbaarstelling van overspel door vrouwen. Burgemeesters krijgen het recht om vrouwen te verbieden zich blootshoofds in het openbaar te vertonen.

2090 Het duo Örgun en Beemsterboer van de FGZ wint de strijd om het gouverneurschap van de staat Nederland, maar verkrijgt geen meerderheid in het parlement. Daar zal men moeten samenwerken met het Prins Bernhard Front, dat strijdt voor uittreding uit de Verenigde Staten en voor een autoritair koningschap onder leiding van Prins Willem-Bernhard, de kleinzoon van de in 2035 wegens zijn Europese sympathieën afgezette Willem IV.

2100 Het Hooggerechtshof van de USA bepaalt dat de door het Nederlandse parlement aangenomen wet waarin de handelingsbekwaamheid van de gehuwde vrouw wordt ingetrokken, in strijd is met de constitutie, evenals vergelijkbare wetten van Kansas en Oklahoma. Daarop besluit Nederland zich af te scheiden van de USA en de monarchie te herstellen. Vanuit Luxemburg arriveert Willem VI per TGV op het station van Culemborg, waar hem een hartstochtelijk welkom wacht. Het volk krijgt een vrolijke dag op gemene kosten. Dat wil zeggen: de mannen.